Choose your language:
et ru

Loovusmängu "Pildijaht" reeglid


0. Üldised reeglid

0.1. Allpool kirjeldatud üldreeglid on sellist tüüpi mängude jaoks ainus õigusdokument, mis kehtib Encounter’i (® — registreeritud kaubamärk) platvormil kõikides linnades, riikides ja domeenides, kus korraldatakse mängu „Pildijaht“.

1. Mängus osalemise tingimused

1.1. Mängust võib osa võtta kas võistkonnaga või üksi. Võistkonnas peab olema vähemalt kaks inimest.

1.2. Esitades oma taotluse mängus osalemiseks, nõustub võistkond või osaleja automaatselt käesolevate reeglitega ning kohustub nendest rangelt kinni pidama.

1.3. Kui edaspidi mainitakse reeglites sõna „võistkond“, on tegemist võistkondliku mänguga, kui sõna „osaleja“, on tegemist üksikmänguga.

1.4. Mängu „Pildijaht“ organiseeritakse järgnevaid põhimõtteid järgides:

1.4.1. Mängijad on kohustatud järgima ausa mängu põhimõtet (fair play) – mängijad ei sega ega aita oma vastaseid;

1.4.2. Põhimõte, et kõik võistkonnad leiavad häid pildiideid ise;

1.4.3. Põhimõte, et kõikidele võistkondadele kehtivad võrdsed tingimused nende tööde kvaliteeditaseme hindamisel;

1.4.4. Põhimõte, et domeeni omanik on osalejate ja võistkondade suhtes objektiivne ning ei eelista ühtegi võistkonda ega osalejat, lahendades vaidlusaluseid küsimusi;

1.4.5. Domeeni omanik võib oma domeenis toimuvatest Mängudest osa võtta, kui ta ei ole vastavate mängude organisaator. Kogu mängu info, seadete ja stsenaariumi vaatamised ning muutused salvestatakse mootori poolt, mida saavad mängu lõppedes kontrollida osavõtjad. Sellega garanteeritakse, et domeeni omanik, kellel on teoreetiline võimalus vaadata stsenaariumit, seda ei tee.

1.5. Uutele võistkondadele (kui ükski liikmetest ei ole veel üheski *.en.cx domeenis sarnases mängus osalenud) võib rakendada erinevaid osalustasu soodustusi, mis on täpsemalt kirjeldatud mängu eelinfos.

1.6. Meedia esindajad võivad mängus osaleda tasuta, kui nad garanteerivad viimase mängu kajastamise mõnes meediaväljaandes.

2. Mäng

2.1. Mängu eesmärk on populariseerida fotograafiat kui kunsti ning pakkuda lõbusat ja huvitavat meelelahutust.

2.2. Mängu sisuks on jaht loominguliselt headele piltidele.

2.3. Võistkonnad saavad ülesanded veebilehelt üheaegselt ning võivad neid teostada vabalt valitud järjekorras.

2.4. Edukalt sooritatud ülesande tulemuseks on kvaliteetne, ideed sisaldav pilt.

2.5. Ülesandeks võib olla üks või mitu sõna, fraas, video-/heliklipp või muu taasesitamist võimaldav subjekt, olles pildistamise teema. Ülesandes ei ole ära määratletud, mida ja kuidas pildil esitada või kus pilt teha tuleb.

2.6. Pildi originaalsus omab suuremat kaalu kui pildi tehniline kvaliteet, kuigi ka viimane on oluline.

3. Mängus kehtivad piirangud ning keelud

3.1. Ainus korrektne mängu läbimise viis on jahtida/teha iseseisvalt häid pilte just käesoleva mängu jooksul.

3.2. Lubatud on järgnevad pilditöötlusmeetodid ükskõik millise pilditöötlusprogrammiga:

3.2.1. Kogu pildi töötlus: heledus, kontrast, värvigamma;

3.2.2. Mingi pildi osa töötlus: osaline värvikaotus, täielik värvikaotus väikeste värviliste aladega;

3.2.3. Pildi ümberkadreerimine vabalt valitud küljesuhtega;

3.2.4. Täielik või osaline järelteravustamine;

3.3. Rangelt on keelatud mingi objekti või terve pildi montaaž; kaasaarvatud, kuid mitte ainult: algpildi paigaldamine teiste piltide peale, pildi offsettimine ja pildiobjektide nihutamine.

3.4. Kõik pildid peavad olema tehtud antud mängu kestel. Keelatud on kasutada pilte, mis on võetud internetist, avalikust või isiklikust pildipangast. Sama pilti ei tohi kasutada erinevatel mängudel! Kui avastatakse, et mängija on esitanud samu pilte erinevatele mängudele, võidakse mängija diskvalifitseerida hiljem alanud mängust. Piltide sarnasus määratakse subjektiivselt.

3.5. Mängu organisaatoritel on õigus nõuda osalejatelt lisapilte, mis annaksid kinnitust pildi ehtsuse kohta. Lisapildid tuleb laadida mängu veebilehele samamoodi nagu võistluspildidki. Kui nõutud lisapilti ei ole esitatud, määrab kohtunik antud pildile hindeks 0 (null).

3.6. Keelatud on survestada mängu organiseerimisega seotud inimesi altkäemaksu pakkumise, võrgutamise, füüsilise vägivalla, ähvarduse, santažeerimise teel – saamaks ligipääsu mängu koodile ja/või informatsioonile mängu stsenaariumi sisu kohta ja/või informatsioonile, mis võiks kergendada isiku mängu kulgu.

3.6.1. Keelatud on mängusüsteemi sisse murdmine.

3.6.2. Keelatud on organisaatorite ja/või domeeniomaniku paroolide lahti murdmine.

3.6.3. Keelatud on anda organisaatoritele teadlikult valeinformatsiooni.

3.7. Pildi kommentaarides ei ole lubatud avaldada oma võistkonna nime.

3.8. Nende keeldude rikkumise korral võib osalejat (võistkonda) karistada järgnevalt:
- karistusaja andmisega (lisatakse mänguks kulunud ajale);
- osalejate (võistkondade) diskvalifitseerimine käesolevast mängust;
- osalejate (võistkonna liikmete) lisamine „musta nimekirja“ (samuti kaotavad osalejad/liikmed autoriseerimisvõimaluse domeenis) kindlaks määratud perioodiks või alatiseks;
- osaleja (võistkonna liikmete) saatmine Siberisse (http://siberia.en.cx) – kogu eluks.

4. Mängu lõpp

4.1. Mäng lõppeb mängu kirjelduses kirjas oleval ettemääratud ajal.

4.2. Seni on võistkondadel, kes lõpetasid õigeaegselt ning asuvad esikümnes, võimalus mängu kvaliteeti hinnata 10 palli süsteemis.

4.3. Seejärel teeb mängu organisaator kokkuvõtted. Kui mäng loetakse kehtivaks, saavad mängijad punkte ning võitja saab oma auhinna. Kui mäng loetakse läbikukkunuks, tagastatakse osalejatele osavõtumaksud (kui osavõtumaksud edastati sisemise maksesüsteemi kaudu, vastasel juhul määrab tingimused organisaator) ning osalejad ei saa punkte.

4.4. Võitjaks on võistkond või osaleja, kes sai tehtud piltide eest kõige enam punkte.

4.5. Pilte võib hinnata kahel viisil: «ise hindamine» ja «žürii».

4.5.1. «Ise hindamine» - mängus osalenud võistkond hindab teiste võistkondade pilte. Loomulikult ei saa võistkond enda töid hinnata, kuid on kohustatud teiste pilte hindama;

4.5.2. «Žürii» - pilte hindavad kohtunikud. Kohtunikud peab teatavaks tegema eelnevalt mängu kirjelduses. Enamjaolt on nendeks professionaalsed fotograafid ja loomingulised ning rikkaliku kujutlusvõimega inimesed. Samuti mängu autor(id) (kes mõtles(id) välja ülesanded mängule);

4.5.3. Organisaatoritel on õigus lisada kohtunike nimekirja uusi inimesi, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne mängu algust. Organiseerijatel on õigus kõrvaldada kohtunikke nimekirjast ükskõik mis ajal, kaasa arvatud hindamisprotsessi ajal (sel juhul vastava kohtuniku hindeid ei arvestata). Kui mäng on suletud, on organisaatoritel õigus kõrvaldada lõpptabelist ükskõik millise kohtuniku hinnangud, kui selgub, et hindamine toimus vastuolus hindamisreeglitega, nagu välja toodud punktis 4.6. Sellisel juhul võib lõpptabelis toimuda muutusi, osalejad on kohustatud sellesse mõistvalt suhtuma.

4.6. Iga pilti hinnatakse eraldi 10 palli süsteemis. Kohtunik hindab pildi üldmuljet, mis sõltub:
– Pildil esitatud ideedest;
– Pildi vastavusest etteantud ülesandele;
– Pildi tehnilisest kvaliteedist;
– Pildi loomingulisusest;
– Iga kohtuniku isiklikest veidrustest ning eelistustest.

4.6.1. Piltide hindamisel peab kohtunik lähtuma ainult piltidest ning ei tohi arvesse võtta kõrvalisi tegureid (kaasa arvatud, kuid mitte ainult): isiklikku suhet mängu autorite või osalejatega; mängu ettevalmistust ja organiseerimist puudutavaid küsimusi; mängijate hinnanguid mängu kvaliteedile.

4.7. Kohtunikud võivad mängu tulemusi muuta, kui selgub, et võistkond või osaleja on rikkunud mängu reegleid.

4.8. Piltide hindamine on täielikult subjektiivne, seega kohtunike hinnangud ei kuulu vaidlustamisele.

4.9. Kohtunikud ei pääse stsenaariumile ligi enne hindamisprotsessi algust. Kõik pildid ilmuvad kohtunike ette taseme kaupa korraga, suvalises järjekorras ning ilma autori nimeta. Kohtunikud näevad autoripoolseid kommentaare, kui need on lisatud mängu ajal. Kohtunikul on võimalus lisada omapoolsed kommentaarid.

4.10. Võistkond või osaleja, kes on laadinud üles kõik oma pildid, võib anda mängule oma hinnangu. See hinnang peab olema subjektiivne, kuid kajastama mängu kvaliteeti ning stsenaariumi huvitavust. Võistkond või osaleja ei tohi mängu hindamisel arvesse võtta kõrvalisi tegureid (kaasa arvatud, kuid mitte ainult): isiklikku suhet mängu autorite ja/või kohtunikega; mängu ettevalmistust ja organiseerimis protsesse puudutavaid arvamusi.

5. Auhinnafond

5.1. Võitnud võistkond või osaleja saab omale mängu auhinnafondi.

5.1.1 Auhinnafondi võib võitjatele (võistkonna kaptenile) kanda läbi sisemise maksesüsteemi, kui osavõtumaks tasuti sarnaselt.

5.2. Auhinnafond koosneb auhindadest, mille määravad mängu organisaatorid.

5.3. Üldjuhul on auhinnafondiks mingi protsent kõikide käesolevast mängust osa võtvate võistkondade kogu osalemistasust, kuid mitte alati.

5.4. Auhinnafondi suurus võib erinevates mängudes erineda vastavalt antud mängu organisaatorite kokkuleppele domeeni omanikuga. Viimasele kohale jäänud võistkonnale võidakse anda ergutusauhind.

5.5. Välistatud pole lisaauhinnad, mille panevad välja mängu partnerid või sponsorid.

5.6. Välistatud pole ringlevaid auhinnad, mis jagatakse mitme mängu arvestuses.

6. Punktide jagamine

6.1. Punktide jagamisnormid:

Koht esikümnes üksikmäng võistkondlik mäng
1 20 punkti 100 punkti
2 9 punkti 45 punkti
3 8 punkti 40 punkti
4 7 punkti 35 punkti
5 6 punkti 30 punkti
6 5 punkti 25 punkti
7 4 punkti 20 punkti
8 3 punkti 15 punkti
9 2 punkti 10 punkti
10 1 punkt 5 punkti


6.2. Saadud punktid sõltuvad autori (pildi)mängude kvaliteediindeksist (KI):

Autori(te) kvaliteediindeksi (KI) väärtus % jagatavatest punktidest
0 kuni 0,99 10
1 kuni 1,99 20
2 kuni 2,99 30
3 kuni 3,99 40
4 kuni 4,99 50
5 kuni 5,99 60
6 kuni 6,99 70
7 kuni 7,99 80
8 kuni 8,99 90
9 kuni 10 100


7. Mängu „Pildijaht“ kohalikud reeglid

7.1. Domeeni omanikul on õigus kehtestada oma domeenis lisareegleid, -piiranguid ning -keelde. Need lisad ei tohi olla vastuolus käesolevate Reeglitega.EN-ÄPP
 
FOORUM
SOOVITAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.06.2020 22:48:25
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2020 ©

Korraldajad Tartus/Организаторы в Тарту: defphiKSzz, PelkarEleri, ChuckN & Tuusakoski             Vaata ka: eesti.en.cxtallinn.en.cx

 

 

EN в контакте Яндекс