Choose your language:
et ru

Mängu "FotoEkstreem" reeglid


0. Üldised reeglid

0.1. Allpool kirjeldatud üldreeglid on sellist tüüpi mängude jaoks ainus õigusdokument, mis kehtib Encounter’i (® — registreeritud kaubamärk) platvormil kõikides linnades, riikides ja domeenides, kus korraldatakse mängu „Fotoekstreem“.

1. Mängus osalemise tingimused

1.1. Mängust võib osa võtta kas võistkonnaga või üksi. Võistkonnas peab olema vähemalt kaks inimest.

1.2. Esitades oma taotluse mängus osalemiseks, nõustub võistkond või osaleja automaatselt käesolevate reeglitega ning kohustub nendest rangelt kinni pidama.

1.3. Kui edaspidi mainitakse reeglites sõna „võistkond“, on tegemist võistkondliku mänguga, kui sõna „osaleja“, on tegemist üksikmänguga.

1.4. Mängu „Fotoekstreem“ organiseeritakse järgnevaid põhimõtteid järgides:

1.4.1. Mängijad on kohustatud järgima ausa mängu põhimõtet (fair play) – mängijad ei sega ega aita oma vastaseid;

1.4.2. Põhimõte, et iga võistkond lahendab kätte antud ülesanded iseseisvalt. Mängu korraldajad jälgivad sellest põhimõttest kinnipidamist rangelt;

1.4.3. Põhimõte, et kõikidele võistkondadele kehtivad võrdsed tingimused nende tööde kvaliteeditaseme hindamisel;

1.4.4. Põhimõte, et domeeni omanik on osalejate ja võistkondade suhtes objektiivne ning ei eelista ühtegi võistkonda ega osalejat, lahendades vaidlusaluseid küsimusi;

1.4.5. Domeeni omanik võib oma domeenis toimuvatest Mängudest osa võtta, kui ta ei ole vastavate mängude organisaator. Kogu mängu info, seadete ja stsenaariumi vaatamised ning muutused salvestatakse mootori poolt, mida saavad mängu lõppedes kontrollida osavõtjad. Sellega garanteeritakse, et domeeni omanik, kellel on teoreetiline võimalus vaadata stsenaariumit, seda ei tee.

1.5. Kõiki ülesandeid on võimalik täita ilma kehtivaid seaduseid rikkumata. Riigis kehtivate seaduste rikkumisel vastutavad osalejad toimepandud rikkumiste eest isiklikult.

1.5.1. Mängus osalejatel on õigus keelduda mistahes ülesande täitmisest, kui nad leiavad, et selle täitmine ei ole võimalik ilma seadust rikkumata.

1.6. Mängu autoritel või domeeni omanikul on õigus nõuda võistkondadelt kirjalikku tõendit vastutuse võtmisest mängu ajal toime pandud tegevuse eest (leping / registreerimisleht).

1.6.1. Kui mängu autorid korraldavad tasemeid / missioone, mis eeldavad spetsiaalset ettevalmistust (sukeldumine, kaljuronimine jne), kohustuvad nad tasemeid läbi viima ainult kvalifitseeritud spetsialistide (treenerite) osavõtul, kes on kohustatud osalejaid instrueerima ja tagama tasemel / missioonil vajaliku ohutuse.

1.6.2. Iga osaleja peab iseseisvalt hindama riski ulatust tasemel / missioonil füüsiliste ja/või psüühhiliste traumade saamise tõenäosust. OTSUSE, KAS TÄITA ÜLESANNET VÕI MITTE, VÕTAB IGA OSALEJA VASTU ISESEISVALT. MÄNGUS OSALEMISEGA KINNITAB OSALEJA, ET TA ON TÄIE MÕISTUSE JUURES NING KASUTAB ÜLESANDE LAHENDAMISEL SELGET MÕISTUST.

1.7. Uutele võistkondadele (kui ükski liikmetest ei ole veel üheski *.en.cx domeenis sarnases mängus osalenud) võib rakendada 50% soodustust mängus osalemiseks, kui seda ei ole reguleeritud teisiti domeeni omaniku poolt.

1.6. Meedia esindajad võivad mängus osaleda tasuta, kui nad garanteerivad viimase mängu kajastamise mõnes meediaväljaandes.

2. Mäng

2.1. Mängu eesmärk on ületada ebausku ja eelarvamusliku suhtumist „võimatusse“. Arendada vilumust ebastandardsete ülesannete lahendamiseks ekstreemsetes tingimustes ning valmisolek saavutada püstitatud eesmärk olenemata olukorrast. Propageerida tervet ja aktiivset elustiili.

2.2. Mängu „Fotoekstreem“ põhiolemus seisneb oskuses luua ülesandes etteantud kriteeriumitele vastav kunstiline, lavastuslik stseen (situatsioon, hetk) ja seda fotol /ga fikseerida (pildistada). Harilikult imiteerib stseen mingit põnevat, eksteemset või väga naljakat hetke.

2.3. Mäng loetakse võistkonna poolt läbituks peale seda kui kõik vajalikud fotod stseenidest on üles laetud serverisse. Pärast seda alustab stsenaariumi autorite kolleegium fotode hindamist, kontrollib fotode vastavust ülesannetele.

2.4. Toimub boonusaja määramine ülesande boonustingimuste täitmise eest. Määratakse trahviaeg ebaeetilise, -kvaliteetse või stsenaariumile mittevastava soorituse eest.

2.5. Stsenaariumi koostamisel püüavad autorid arvesse võtta kõiki võimalikke kriteeriume ülesande sooritamiseks. Juhul kui autorid ei ole mingit kriteeriumi arvesse võtnud on autoritel õigus kriteeriume määrata peale mängu lõppu.

2.6. Kõik kehtestatud kriteeriumid laienevad kõigile võistkondadele ühtemoodi. Autoritel on õigus subjektiivselt kehtestada määranguid kriteeriumitele sealjuures maksimaalselt järgides määratlusi mis on antud sõnastikes, teatmikes ja entsüklopeediates.

2.7. Esinevad kriteeriumid mida stsenaariumi autorid hindavad umbkaudselt. See kehtib nõuetele kauguste, suuruste, hulkade, toonide jne kohta. Sellistel juhtudel kasutavad autorid fotode hindamisel „küllaldase“ põhimõtet. Mistahes kriteerium hinnatakse sel juhul autorite poolt subjektiivselt ja loetakse kas küllaldaselt täidetuks või mitte küllaldaselt täidetuks.

2.8. Juhul kui muud tingimused on täidetud võrdselt, pildi kvaliteeti ei hinnata (kõrge ISO väärtus ja sellest tekkiv „müra“ pildil, ebaõige valge tasakaal).

2.9. Kui foto hägusus (liiga pika säriaja tõttu), liigne tuhmus või ülevalgustatus ei võimalda foto sisust aru saada või määratleda boonustingimuste täitmist, võivad autorid määrata trahvi või kuulutada ülesande täitmise läbikukkunuks.

2.10. Pildid tuleb teha mitte väiksema suurusega kui 3.2 megapikslit. Serverisse võib laadida pilte mitte väiksemas suuruses kui 800x600 pikslit kuid stsenaariumi autorite nõudmisel peab võistkond esitama orginaalfoto mitte väiksema suurusega kui 3.2 megapikslit.

3. Mängus kehtivad piirangud ning keelud

3.1. Stseenide fotod peavad olema võistkonna või osaleja poolt iseseisvalt tehtud.

3.2. Ei ole lubatud pildistada teiste võistkondade liikemete poolt ette valmistatud stseene, kasutada lisavahendeid mis on ette valmistatud teiste võistkondade poolt. Keeld ei puuduta avalikke (ühiskondlikke) kohti ja objekte.

3.3. Keelatud on piltide töötlemine pilditöötlusprogrammidega, sealhulgas kuid mitte ainult: pildile teiste komponentide (layerite) lisamine, pildi osade omavahel vahetamine, pildielementide või osade ülejoonistamine ja muutmine.

3.4. Kõik pildid peavad olema tehtud antud mängu kestel. Keelatud on kasutada pilte, mis on võetud internetist, avalikust või isiklikust pildipangast.

3.5. Mängu organisaatoritel on õigus nõuda osalejatelt lisapilte, mis annaksid kinnitust pildi ehtsuse kohta. Lisapildid tuleb laadida mängu veebilehele samamoodi nagu võistluspildidki. Sellisel juhul tehakse lisapiltide nõue teatavaks koos ülesandega.

3.6. Peale mängu algust EI OLE AUTORITEL ÕIGUST ANDA MINGEID KOMMENTAARE ÜLESANNETELE, SOOVITADA VÕI NÕU ANDA KUIDAS ÜLESANNET TÄITA.

3.7. Keelatud on survestada mängu organiseerimisega seotud inimesi altkäemaksu pakkumise, võrgutamise, füüsilise vägivalla, ähvarduse, santažeerimise teel – saamaks ligipääsu mängu koodile ja/või informatsioonile mängu stsenaariumi sisu kohta ja/või informatsioonile, mis võiks kergendada isiku mängu kulgu.

3.6.1. Keelatud on mängusüsteemi sisse murdmine.

3.6.2. Keelatud on organisaatorite ja/või domeeniomaniku paroolide lahti murdmine.

3.6.3. Keelatud on anda organisaatoritele teadlikult valeinformatsiooni.

3.8. Nende keeldude rikkumise korral võib osalejat (võistkonda) karistada järgnevalt:
- karistusaja andmisega (lisatakse mänguks kulunud ajale);
- osalejate (võistkondade) diskvalifitseerimine käesolevast mängust;
- osalejate (võistkonna liikmete) lisamine „musta nimekirja“ (samuti kaotavad osalejad/liikmed autoriseerimisvõimaluse domeenis) kindlaks määratud perioodiks või alatiseks;
- osaleja (võistkonna liikmete) saatmine Siberisse (http://siberia.en.cx) – kogu eluks.

4. Mängu lõpp

4.1. Mäng lõppeb mängu kirjelduses kirjas oleval ettemääratud ajal.

4.2. Seni on võistkondadel, kes lõpetasid õigeaegselt ning asuvad esikümnes, võimalus mängu kvaliteeti hinnata 10 palli süsteemis.

4.3. Seejärel teeb mängu organisaator kokkuvõtted. Kui mäng loetakse kehtivaks, saavad mängijad punkte ning võitja saab oma auhinna. Kui mäng loetakse läbikukkunuks, tagastatakse osalejatele osavõtumaksud (kui osavõtumaksud edastati sisemise maksesüsteemi kaudu, vastasel juhul määrab tingimused organisaator) ning osalejad ei saa punkte.

4.4. Vaikimisi võidab see võistkond kellel kõikide ülesannete täitmiseks kulus kokku kõige vähem aega ja kui võistkond ei rikkunud ühti punkti käesolevatest reeglitest.

4.5. Lõppaega võivad korrigeerida mängu autorid, võistkondadele võidakse määrata boonusaega (lahutatakse mängule kulunud ajast) või trahviaega mängu reeglite rikkumise ja/või ülesannete kriteeriumite mitte täitmise eest (see aeg lisatakse mängule kulunud ajale).

4.6. Lisades boonus- või trahviaega on autorid kohustatud seda põhjendama. Osalejatel on võimalik kommentaare näha lõppaegade tabelis (täpne info mängu kohta toimunud mängude alajaotuses).

4.7. Kui mõnel võistkonnal esineb pretensioone, saab neid esitada mängu autoritele. Autorid tutvuvad põhjalikult esitatud pretensioonidega. Peale seda esitavad autorid oma subjektiivse otsuse vaidlusaluse teema kohta.

4.9. Võistkonnad, kes ei ole mängu autorite otsusega rahul, võivad esitada vabas vormis kaebuse domeeni omanikule. Domeeni omaniku otsus on antud domeeni piirides eelviimase instatsi tõde. Domeeni omanik peab otsuse vastuvõtmisel juhinduma mängude korraldamise üldisest reeglistikust.

4.10. Kui domeeni omaniku otsus on vastuolus mängude korraldamise reeglitega, võib domeeniomaniku otsust muuta projekti Valdaja.

5. Vääramatu jõud (Force majeure)

5.1. Kohalike mängude puhul (ühe linna territooriumil) loetakse kõik võistkonnad võrdsetes tingimustes olevateks ja sellest tulenevalt vääramatu jõu olukord on välistatud.

5.2 Kui võistkond mingite ettenägematute asjaolude tõttu ei saa mängu jätkata või lõpetada, võib see olukord antud võistkonna jaoks osutuda vääramatuks jõuks, kuid mängu toimumist üldiselt see ei mõjuta seega antud olukorras on kogu vastutus vääramatust jõust tingitud tulemuste eest võistkonnal endal.

5.3. Rahvusvaheliste mängude korral (mängudest võtavad osa võistkonnad erinevatest linnadest ja riikidest) loetakse vääramatu jõu olukorraks neid olukordi kus muutub teoreetiliselt võimatuks ülesande täitmine etteantud aja jooksul.

5.4. Vääramatu jõu olukord ei mõjuta mängu tulemusi.

6. Auhinnafond

6.1. Võitnud võistkond või osaleja saab omale mängu auhinnafondi.

6.1.1 Auhinnafondi võib võitjatele (võistkonna kaptenile) kanda läbi sisemise maksesüsteemi, kui osavõtumaks tasuti sarnaselt.

6.2. Auhinnafond koosneb auhindadest, mille määravad mängu organisaatorid.

6.3. Üldjuhul on auhinnafondiks mingi protsent kõikide käesolevast mängust osa võtvate võistkondade kogu osalemistasust, kuid mitte alati.

6.4. Auhinnafondi suurus võib erinevates mängudes erineda vastavalt antud mängu organisaatorite kokkuleppele domeeni omanikuga. Viimasele kohale jäänud võistkonnale võidakse anda ergutusauhind.

6.5. Välistatud pole lisaauhinnad, mille panevad välja mängu partnerid või sponsorid.

6.6. Välistatud pole ringlevaid auhinnad, mis jagatakse mitme mängu arvestuses.

7. Punktide jagamine

7.1. Punktide jagamisnormid:

Koht esikümnes üksikmäng võistkondlik mäng
1 20 punkti 100 punkti
2 9 punkti 45 punkti
3 8 punkti 40 punkti
4 7 punkti 35 punkti
5 6 punkti 30 punkti
6 5 punkti 25 punkti
7 4 punkti 20 punkti
8 3 punkti 15 punkti
9 2 punkti 10 punkti
10 1 punkt 5 punkti


7.2. Saadud punktid sõltuvad autori (pildi)mängude kvaliteediindeksist (KI):

Autori(te) kvaliteediindeksi (KI) väärtus % jagatavatest punktidest
0 kuni 0,99 10
1 kuni 1,99 20
2 kuni 2,99 30
3 kuni 3,99 40
4 kuni 4,99 50
5 kuni 5,99 60
6 kuni 6,99 70
7 kuni 7,99 80
8 kuni 8,99 90
9 kuni 10 100


7.3. Mängul on raskusastme koefitsient – raskusastme näitaja.

7.3.1. Osalejatele mängu eest antavad punktid korrutatakse raskusastme koefitsiendiga. Koefitsient arvutatakse järgneva valemi alusel:

7.3.2. k = min(m/n, 1);

7.3.3. k – mängu raskusastme koefitsient;

7.3.4. min( ) – miinimumi funktsioon;

7.3.5. m – aeg minutites mis kulus mängule esimesele kohale tulnud võistkonnal (boonusaega ei arvestata, ainult füüsiline aeg);

7.3.6. n = 180 minutit (3 tundi).

8. Mängu „Fotoekstreem“ kohalikud reeglid

8.1. Domeeni omanikul on õigus kehtestada oma domeenis lisareegleid, -piiranguid ning -keelde. Need lisad ei tohi olla vastuolus käesolevate Reeglitega.EN-ÄPP
 
FOORUM
SOOVITAME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.06.2020 22:31:02
(UTC +3)

www.en.cx
EncounterTM Ltd.
2004-2020 ©

Korraldajad Tartus/Организаторы в Тарту: defphiKSzz, PelkarEleri, ChuckN & Tuusakoski             Vaata ka: eesti.en.cxtallinn.en.cx

 

 

EN в контакте Яндекс